Thứ Năm, 09/07/2020 11:06

DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DS3 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ ngày 03/08/2020 (đối với đợt 1); từ ngày 02/11/2020 (đối với đợt 2)
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân); hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân); giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/11/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ ngày 03/08/2020 (đối với đợt 1); từ ngày 02/11/2020 (đối với đợt 2)
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân); hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân); giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Các tin tức khác
  • BOS: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh TP. HCM (09/07/2020)
  • APL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (09/07/2020)
  • CPI: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (09/07/2020)
  • DGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • Tập đoàn Hòa Phát: Bền bỉ tăng trưởng, hài hòa lợi ích cổ đông (09/07/2020)
  • VFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • PNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (09/07/2020)
  • FPTS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) (09/07/2020)
  • TIE: Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)