Thứ Năm, 09/07/2020 14:11

CHP: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200709_20200709 - CHP - QD Phe duyet ket qua lua chon Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • MAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • DLT: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán số 84/2020/HĐKT-BDO với Công ty TNHH Kiểm toán BDO (09/07/2020)
  • DLT: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán số 84/2020/HĐKT-BDO với Công ty TNHH Kiểm toán BDO (09/07/2020)
  • AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • ANT: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • IBSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)