Thứ Tư, 01/07/2020 14:11

BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, thị trấn Kim Bài – Thanh Oai – Hà Nội (hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân), bắt đầu từ ngày 28/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • PHN: CBTT v.v ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (01/07/2020)
  • NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/07/2020)
  • MCC: CBTT v.v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)
  • NDX: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)
  • SDA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)
  • ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • CVS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TDF: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán (01/07/2020)
  • TDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • HC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)