Thứ Sáu, 31/07/2020 14:46

ASP: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - ASP - NQ HDQT so 07 vv mien nhiem va bau moi Chu tich HDQT.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CAT: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • CAT: Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (31/07/2020)
  • APT: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • VDP: Thông báo đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (31/07/2020)
  • HD2: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • CMC: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • DC4: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • HNA: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • HHR: Thay đổi nhân sự (31/07/2020)
  • AGG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc (30/07/2020)