Thứ Tư, 01/07/2020 14:00

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 24/07/2020 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15. Quận 8. TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • CVS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TDF: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán (01/07/2020)
  • TDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • HC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • HBC: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung (01/07/2020)
  • FRT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng (01/07/2020)
  • EIB: Thông báo về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/07/2020)
  • VTA: Ký hợp đồng kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính (01/07/2020)
  • EIB: Thông báo về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường (01/07/2020)
  • IBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (01/07/2020)