Thứ Hai, 20/07/2020 15:37

ABI: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.ABI_2020.7.20_2a15c05_CV_2961_giai_trinh_LN_tang_so_voi_cung_ky.pdf
2.ABI_2020.7.20_f4e2b36_BC_tai_chinh_quy_II.2020_ban_du.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • LDW: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 của Văn phòng Công ty (17/07/2020)
  • LCM nói gì trước các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán? (11/09/2020)
  • CMC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (10/09/2020)
  • VTJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (10/09/2020)
  • HDA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính (riêng) bán niên năm 2020 trước và sau kiểm toán, chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước (07/09/2020)
  • DBT: Giải trình bổ sung báo cáo tài chính bán niên năm 2020 hợp nhất đã được soát xét (07/09/2020)
  • HMH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (03/09/2020)
  • HMH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính trước và sau soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (03/09/2020)
  • BTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (03/09/2020)
  • PTI: Báo cáo soát xét báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 (03/09/2020)