Thứ Sáu, 03/07/2020 13:45

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,400 CP (tỷ lệ 1.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101,200 CP (tỷ lệ 1.49%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • BHV: Tưởng Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP (03/07/2020)
  • VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP (03/07/2020)
  • HTG: Phạm Thị Mỹ - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 148,659 CP (03/07/2020)
  • HND: Nguyễn Thường Huy - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 6,036 CP (03/07/2020)
  • HAN: Thông báo chào bán cổ phiếu CC4 ra công chúng (03/07/2020)
  • XHC: Đào Đức Chính - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 343,000 CP (03/07/2020)
  • XHC: Nguyễn Thị Vân Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 343,000 CP (03/07/2020)
  • TV2: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tạ Công Sơn (03/07/2020)
  • TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tạ Công Sơn (03/07/2020)
  • Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trở thành cổ đông lớn của TEG (03/07/2020)