Thứ Sáu, 05/06/2020 17:40

STB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - STB - BIEN BAN HOP DHDCD thuong nien nam tai chinh 2019.pdf
20200605_20200605 - STB - Nghi quyet DHDCD thuong nien nam tai chinh 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SJF: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • SGN: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (05/06/2020)
  • HTV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • KSB: Điều lệ công ty (05/06/2020)
  • SGN: Điều lệ Công ty (05/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (05/06/2020)
  • SGN: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • NNC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)