Thứ Năm, 18/06/2020 17:09

ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - ST8 - CBTT nghi quyet hop DHDCD thuong nien nam 2020.pdf
20200618_20200618 - ST8 - CBTT BB hop DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • PXA: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 (18/06/2020)
  • DCS: Báo cáo thường niên 2019 (18/06/2020)
  • BMJ: Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (18/06/2020)
  • RTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/06/2020)