Thứ Năm, 18/06/2020 17:11

NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - NT2 - CBTT nghi quyet va bien han hop DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • PXA: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 (18/06/2020)
  • DCS: Báo cáo thường niên 2019 (18/06/2020)
  • BMJ: Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (18/06/2020)
  • RTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/06/2020)