Thứ Sáu, 05/06/2020 17:27

MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - MCG - Tai lieu DHDCD TN nam 2020_compressed.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • NNC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Tân Tam Mã (05/06/2020)
  • NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LDG: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LDG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (điều chỉnh) (05/06/2020)
  • VTB: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • VHM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền (05/06/2020)
  • PTV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên báo cáo tài chính quý 1/2020 (05/06/2020)
  • VCSC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • QNC: Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung năm 2020 (04/06/2020)