Thứ Sáu, 05/06/2020 17:36

KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - KDH - CBTT NQ HDQT thong qua phuong an PH TP DN.PDF

HOSE

Các tin tức khác
  • SGN: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • NNC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Tân Tam Mã (05/06/2020)
  • NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LDG: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LDG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (điều chỉnh) (05/06/2020)
  • VTB: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • VHM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền (05/06/2020)