Thứ Hai, 15/06/2020 15:03

HVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 09/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Các tin tức khác
  • VQC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán (15/06/2020)
  • VKD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (15/06/2020)
  • FBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (15/06/2020)
  • AGRISECO: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (15/06/2020)
  • UPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (15/06/2020)
  • ABT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (15/06/2020)
  • ABT: Điều lệ công ty sửa đổi (15/06/2020)
  • C47: Thông báo thời gian tổ chức và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (15/06/2020)
  • AGR: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (15/06/2020)
  • DHM: Báo cáo thường niên năm 2019 (15/06/2020)