Thứ Sáu, 05/06/2020 17:28

HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 04/06/2020

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư, chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:
1.Danh sach canh bao nha dau tu tai ngay 2020.06.04.xlsx

HNX

Các tin tức khác
  • STB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)
  • SJF: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • SGN: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (05/06/2020)
  • HTV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • KSB: Điều lệ công ty (05/06/2020)
  • SGN: Điều lệ Công ty (05/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (05/06/2020)
  • SGN: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)