Thứ Sáu, 05/06/2020 17:49

HDB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - HDB - CBTT NQ DHDCD lay YK bang VB + BB kiem phieu.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank (05/06/2020)
  • EMC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (05/06/2020)
  • VCI: Biên bản họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • TRC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • SZC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)
  • TCH: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • TDH: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)