Thứ Sáu, 05/06/2020 17:41

GSP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - GSP - CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TNI: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 48 (05/06/2020)
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 04/06/2020 (05/06/2020)
  • STB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)
  • SJF: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • SGN: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (05/06/2020)
  • HTV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • KSB: Điều lệ công ty (05/06/2020)
  • SGN: Điều lệ Công ty (05/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (05/06/2020)