Thứ Sáu, 05/06/2020 17:53

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2019 đến 04/06/2019

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2019 đến 04/06/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - FUESSV50 - NAV tuan tu 29.05 den 04.06.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04/06/2020 (05/06/2020)
  • HDB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (05/06/2020)
  • AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank (05/06/2020)
  • EMC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (05/06/2020)
  • VCI: Biên bản họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • TRC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • SZC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)