Thứ Sáu, 05/06/2020 17:43

EMC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - EMC - THONG BAO MOI HOP DHDCD 2020 va link dang tai tai lieu.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (05/06/2020)
  • VCI: Biên bản họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • TRC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • SZC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)
  • TCH: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • TDH: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)
  • GSP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • TNI: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)