Thứ Hai, 08/06/2020 13:25

DXV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã CK: DXV) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200608_20200608 - DXV - TB NDKCC to chuc DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • STK: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • DGW: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • DBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (08/06/2020)
  • Cảng Hải Phòng đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 3% (08/06/2020)
  • BMC: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (08/06/2020)
  • TCO: Điều lệ tổ chức và hoạt động (08/06/2020)
  • SGR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • GEX: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT (08/06/2020)
  • TGG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (08/06/2020)
  • TCO: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)