Thứ Sáu, 05/06/2020 17:47

CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - CMG - CBTT NQ HDQT Ke hoach kinh doanh nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (05/06/2020)
  • VCI: Biên bản họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • TRC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • SZC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)
  • TCH: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • TDH: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)
  • GSP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • TNI: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 48 (05/06/2020)
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 04/06/2020 (05/06/2020)