Thứ Năm, 18/06/2020 16:56

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh, địa chỉ: Số 440 Nơ Trang Long, Phường 13. Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • PXA: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 (18/06/2020)
  • DCS: Báo cáo thường niên 2019 (18/06/2020)
  • BMJ: Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (18/06/2020)
  • RTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • IVS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (18/06/2020)
  • HSC: Thông báo bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐTN 2020 (18/06/2020)