Thứ Tư, 24/06/2020 16:47

AME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu đính kèm:
1.AME_2020.6.24_1588b2b_2020.06.22_AME_BBH_va_NQ.pdf
2.AME_2020.6.24_62dadff_2020.06.22_AME_Bao_cao_BDH_HDQT_BKS.pdf
3.AME_2020.6.24_6e9a0d6_2020.06.22_AME_To_trinh_DHDCD_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • NAF: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (24/06/2020)
  • TTL: Thông báo về việc hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số Mười bảy Thăng Long (24/06/2020)
  • BCF: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (24/06/2020)
  • SIC: Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (24/06/2020)
  • AMV: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán (24/06/2020)
  • VGS: Kí hợp đồng kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020 (24/06/2020)
  • VSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/06/2020)
  • VPI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (24/06/2020)
  • VPS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (24/06/2020)
  • HDG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (24/06/2020)