Thứ Sáu, 05/06/2020 17:48

AGR: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Agribank như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - AGR - NQ 258 về Ký HĐ ĐLPH TP Agribank.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • EMC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • DRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (05/06/2020)
  • VCI: Biên bản họp HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020 (05/06/2020)
  • TRC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • SZC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 (05/06/2020)
  • TCH: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • TDH: Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (05/06/2020)
  • GSP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)