Thứ Ba, 09/06/2020 16:18

AG1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28,1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 10/07/2020 như sau:
- Hình thức nhận chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng trên website: www.agtex28-1.com/quanhecodong/ và gửi thông tin qua email hoakt.agtex28-1.com hoặc số fax 028,38941668 hoặc đường bưu điện về Công ty cổ phần 28,1 – Số 03 Nguyễn Oanh, phường 10. quận Gò Vấp, tp.Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 01/07/2020.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông không gửi thông tin chuyển khoản, Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký gần nhất trước đó;
- Hình thức nhận tiền mặt: Người sở hữu đến Công ty cổ phần 28,1 theo địa chỉ nêu trên nhận cổ tức, yêu cầu mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
+ Bản gốc đối với cổ đông nội bộ;
+ Bản gốc + 01 bản sao đối với cổ đông ngoài.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • MEC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/06/2020)
  • QLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/06/2020)
  • NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/06/2020)
  • MRF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/06/2020)
  • NNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/06/2020)
  • CMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/06/2020)
  • HNA: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/06/2020)
  • MVB: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ký hợp đông vay vốn đầu tư dự án nâng công suất Mỏ than Na Dương (09/06/2020)
  • PNG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia (09/06/2020)
  • NDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/06/2020)