Thứ Ba, 05/05/2020 16:48

ANT: Huỳnh Thiện Nhân - Ủy viên HĐQT - đã bán 122,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thiện Nhân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ANT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,000 CP (tỷ lệ 2.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 122,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/04/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • TNG: Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (05/05/2020)
  • TTZ: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bảo Linh (05/05/2020)
  • HUT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Windstar (05/05/2020)
  • UMC: Nguyễn Thu Hiền - Thành viên BKS - đăng ký mua 3,000 CP (05/05/2020)
  • TNW: Nguyễn Bá Quyết - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 621,453 CP (05/05/2020)
  • ICN: Đoàn Đắc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 4,300 CP (05/05/2020)
  • UMC: Trần Thị Trung Hậu - Thành viên BKS - đăng ký mua 3,000 CP (05/05/2020)
  • UMC: Trần Việt Dũng - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 10,000 CP (05/05/2020)
  • UMC: Phạm Thái Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 45,000 CP (05/05/2020)
  • UMC: Lê Chí Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP (05/05/2020)