Thứ Hai, 11/05/2020 16:12

ABR: HĐQT thông qua việc điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.ABR_2020.5.11_ee02aca_CBTT_NQ_HDQT_thay_doi_noi_dung_hop_AGMS_V_signed_3da_gop.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)
  • Sau 11 năm thua lỗ, Full Power có ‘năng lượng’ trở lại (11/05/2020)
  • X18: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (11/05/2020)
  • OIL: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)
  • THW: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2020 (11/05/2020)
  • NOS: Trung tâm Lưu ký chứng khoán thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng 28/4/2020 (11/05/2020)
  • TCL: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/05/2020)
  • POW: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 (11/05/2020)
  • PBT: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (11/05/2020)
  • TNB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (11/05/2020)