Thứ Tư, 29/04/2020 14:45

AQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AQN của CTCP 28 Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/05/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
+ Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS ban quản lý điều hành năm 2020;
+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
+ Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng;
+ Tờ trình về kế hoạch Đầu tư;
+ Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;
+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020-2025);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Các tin tức khác
  • CEE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • DAH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • TV2: BCTC quý 1 năm 2020 (29/04/2020)
  • TV2: BCTC quý 1 năm 2020 (29/04/2020)
  • HVH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • TCD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • SCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019 (29/04/2020)
  • A32: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (29/04/2020)