Thứ Năm, 23/04/2020 15:05

ANT: Huỳnh Thiện Nhân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 122,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thiện Nhân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ANT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,000 CP (tỷ lệ 2.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/05/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A1: Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)
  • Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A1 (23/04/2020)
  • Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A1: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)
  • Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)
  • Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (23/04/2020)
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (23/04/2020)
  • Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1: Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)
  • Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (23/04/2020)
  • Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A1: Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm (23/04/2020)