Thứ Ba, 10/03/2020 13:43

APL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.APL_2020.3.10_04729a9_Tai_lieu_HC_nhiem_ky_20202025_part_2.pdf
2.APL_2020.3.10_2095715_Thong_bao_Trieu_tap_DHDCD_nhiem_ky_20202025S.pdf
3.APL_2020.3.10_720b082_Tai_lieu_HC_nhiem_ky_20202025_part_1.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • DCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị (10/03/2020)
  • A32: Nghị quyết Hội đồng quản trị (10/03/2020)
  • BTR: Báo cáo thường niên 2019 (10/03/2020)
  • AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/03/2020)
  • CH5: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/03/2020)
  • CCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. trả cổ tức bằng tiền mặt (10/03/2020)
  • HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 09/03/2020) (10/03/2020)
  • CBI: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/03/2020)
  • MSC: Báo cáo thường niên 2019 (10/03/2020)
  • TMX: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2019 (10/03/2020)