Thứ Hai, 30/03/2020 14:37

APL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/04/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI bắt đầu từ ngày 20/04/2020 (xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

Các tin tức khác
  • PHS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/03/2020)
  • CSC: Báo cáo tài chính năm 2019 (30/03/2020)
  • CSC: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ (30/03/2020)
  • TVT: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (30/03/2020)
  • PAN: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (30/03/2020)
  • TLD: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (30/03/2020)
  • CSC: Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ) (30/03/2020)
  • CSC: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019 so với cùng kỳ (30/03/2020)
  • APF: Giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh giữa báo cáo tài chính quý 4/2019 đã công bố so với báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (30/03/2020)
  • CT5: Báo cáo tài chính năm 2019 (30/03/2020)