Thứ Ba, 21/07/2015 15:33

Vietnam Airlines: Quý 1, lãi trước thuế công ty mẹ vượt 26% kế hoạch năm nhưng có thể bị điều chỉnh giảm

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - VietnamAirlines đã công bố BCTC riêng quý 1/2015 với doanh thu thuần đạt 13,778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 226.7 tỷ đồng, vượt xa con số 179.8 tỷ đồng kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. Tuy nhiên, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, khoản lợi nhuận này có thể bị điều chỉnh giảm 142.4 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1/2015, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 13,778 tỷ đồng, tương đương 1/4 kết quả ghi nhận năm 2014. Giá vốn ở mức 12,002 tỷ đồng, theo đó lãi gộp quý 1 đạt gần 1,776 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 12.89%, tăng so với mức 10.35% của năm 2014.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt là 864.8 tỷ và 383.4 tỷ đồng, tương  đương 26.5% và 38.6% kết quả cả năm 2014. Đáng chú ý, trong quý 1/2015 Vietnam Airlines đã tiến hành phân bổ hết toàn bộ hơn 300 tỷ lỗ chênh lệch tỷ giá vào chi phí phát sinh trong kỳ, điều mà đáng ra sẽ phải được phân bổ trong năm 2015 và 2016.

Về khoản mục trích lập dự phòng, trong phần nhấn mạnh của kiểm toán viên, theo quy định tại Thông tư 127/2014, doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tại ngày 31/03, tổng số dự phòng Tổng Công ty đã trích lập cho các khoản mục nói trên là 1,757 tỷ đồng. Nếu hoàn nhập dự phòng, vốn nhà nước của Tổng Công ty sẽ tăng lên tương ứng. Ngoài ra, số dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm kết thúc quý 1 chưa bao gồm khoản dự phòng 427 tỷ đồng cần trích lập đối với khoản đầu tư vào Jetstar Pacific Airlines.

Theo đó, kết thúc quý 1, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 226.7 tỷ đồng, tăng 32% so với tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận cả năm 2014 và vượt 26% kế hoạch năm đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên (179.8 tỷ đồng).

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, liên quan đến vụ kiện của luật sư Liberati, nếu Vietnam Airlines ghi nhận theo phán quyết của Tòa án Phúc thẩm Paris thì các khoản phải thu tại ngày 31/03/2015 sẽ giảm khoảng 142.4 tỷ đồng, chi phí hoạt động và lợi nhuận trước thuế sẽ điều chỉnh tăng và giảm tương ứng.

Bên cạnh đó, cũng theo ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên, giá trị thực tế của Vietnam Airlines sau khi xác định lại tại thời điểm 31/12/2013 để cổ phần hóa là 57,047.9 tỷ đồng, tăng so với giá trị sổ sách nhưng Tổng Công ty vẫn chưa thực hiện điều chỉnh lại giá trị sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn Nhà nước được đánh giá lại.

Đăng Tùng

Các tin tức khác
  • ASCS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (21/07/2015)
  • ND2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 (21/07/2015)
  • THG: BCTC quý 2 năm 2015 (21/07/2015)
  • PNJ: Biên lãi gộp cải thiện, lãi ròng quý 2 công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng (22/07/2015)
  • LGC: BCTC quý 2 năm 2015 (21/07/2015)
  • KSH: Đổi cơ cấu kinh doanh, lãi ròng quý 2 giảm 8% (21/07/2015)
  • HQC: Lãi ròng 6 tháng hơn 51 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch (21/07/2015)
  • AGF: Lỗ mảng cá tra nguyên liệu, lãi ròng quý 2 giảm 85% cùng kỳ (22/07/2015)
  • SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (21/07/2015)
  • SMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (21/07/2015)