Thứ Sáu, 10/07/2015 18:35

Kiểm toán nói gì về BCTC 2014 của OGC?

Hàng loạt các vấn đề nghi vấn đã được kiểm toán viên nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán 2014 của CTCP Tập Đoàn Đại Dương (HOSE: OGC).

* Sau kiểm toán, OGC lỗ đến 2,548 tỷ đồng

Theo ý kiến kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2014, OGC đang thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào CTCK Đại Dương (OCS) - một công ty liên kết của công ty dựa trên BCTC kiểm toán OCS nhưng lại chưa tính đến ảnh hưởng của các khoản điều chỉnh có thể có từ vấn đề dẫn đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc không có cơ sở để đánh giá khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi đã được OCS trích lập đầy đủ hay chưa.

Ngoài ra, giữa OGC và một công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty với số tiền gần 721.6 tỷ đồng chưa được đánh giá khả năng thu hồi, một số khoản phải thu khách hàng với số tiền 30.8 tỷ, một số khoản trả trước cho người bán với số tiền gần 50 tỷ, một số khoản phải thu khác với số tiền 2.9 tỷ, một số khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư với số tiền 362 tỷ đang được ghi nhận trên khoản mục Phải thu dài hạn khác trên bảng CĐKT hợp nhất và một số khoản phải thu dài hạn khác với số tiền 4.7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối với khoản phải thu tài chính, bên Kiểm toán cho biết đã không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Đối với các khoản công nợ, kiểm toán cũng không thể thu thập được xác nhận công nợ đối với các khoản này cũng như các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tính hiện hữu và tính đầy đủ của các khoản công nợ này. Do đó, bên Kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2014, CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL - công ty con của OGC) có khoản phải trả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) với giá trị là 430 tỷ đồng. Công ty OTL chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) đến khoản phải trả nêu trên. Kiểm toán chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định các nghĩa vụ của OTL liên quan đến vấn đề nêu trên. Do đó, Kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến BCTC hợp nhất.

Cũng theo ý kiến kiểm toán, các yếu tố không chắc chắn trọng yếu trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ và CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL).

Đáng chú ý, OGC đang đánh giá một số khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn khác và khoản ký quỹ cho một số công ty với số tiền 664.6 tỷ đồng có khả năng thu hồi trên cơ sở bù trừ công nợ, mặc dù công ty không có thỏa thuận với các đối tác này về việc bù trừ công nợ phải thu, phải trả phát sinh từ các hợp đồng kinh tế khác nhau.

Tại ngày 31/12/2014, công ty đang ghi nhận khoản chênh lệch thiếu tiền mặt giữa tồn quỹ thực tế và số dư trên sổ kế toán với số tiền 3.5 tỷ đồng trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. OGC đang trong quá trình xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC hợp nhất của OGC.

Ngoài ra, trong năm 2014, OGC đã thực hiện bán cổ phần CTCP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (ORC) (nay là CTCP Siêu thị Vinmart) do OGC nắm giữ. Liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng này, OGC đã ký kết một hợp đồng nguyên tác và các hợp đồng giản lược chi tiết với các đối tác mua. Tuy nhiên, trong năm 2014, OGC mới hoàn tất các quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng giản lược và thực hiện thanh lý các hợp đồng này. Riêng hợp đồng nguyên tắc nêu trên chưa được thanh lý, theo đó OGC vẫn có một số nghĩa vụ tiềm tàng theo hợp đồng này. OGC chưa đánh giá và trình bày các nghĩa vụ tiềm tàng phát sinh từ hợp đồng nguyên tác nêu trên trong BCTC hợp nhất này. Kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến BCTC hợp nhất của OGC trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

Gia Nguyên

Các tin tức khác
  • GHC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (10/07/2015)
  • SNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (10/07/2015)
  • D26: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (10/07/2015)
  • Sau kiểm toán, OGC lỗ đến 2,548 tỷ đồng (10/07/2015)
  • OGC: BCTC Kiểm toán năm 2014 (10/07/2015)
  • OGC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (10/07/2015)
  • ST8: Giải thể chi nhánh Bình Dương (10/07/2015)
  • MTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (10/07/2015)
  • VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (10/07/2015)
  • KHL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 (10/07/2015)