Thứ Hai, 13/04/2015 11:01

SAF: Kế hoạch lãi trước thuế 30 tỷ đồng, cổ tức 30%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 của CTCP Lương thực thực phẩm SAFOCO (HOSE: SAF), cổ đông đã thông qua kế hoạch 2015 với tổng doanh thu đạt 675 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng.

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 là 30%, tương ứng hơn 17.7 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả thực hiện trong năm 2014, SAF ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt tương ứng gần 673 tỷ và 31 tỷ đồng, cả hai đều vượt kế hoạch đề ra với 650 tỷ và 27 tỷ đồng.

BCTC tóm tắt của SAF trong 4 năm gần nhất

Tài liệu đính kèm:

SAF_Nghiquyet_DHCD thuong nien_2015.zip

Gia Nguyên

Các tin tức khác
  • TNY: Báo cáo tài chính năm 2014 (13/04/2015)
  • SHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (13/04/2015)
  • Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý 1/2015 (13/04/2015)
  • ĐHĐCĐ KDH: Không tăng vốn và kế hoạch lãi 200 tỷ đồng (13/04/2015)
  • Danh sách các CTCK đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • Danh sách các CTNY đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • Danh sách các CTNY đã nộp BCTC Kiểm toán năm 2014 (tính đến hết ngày 10/04/2015) (13/04/2015)
  • BTW: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
  • PXL: Quý 1 lãi gần 1.5 tỷ đồng (13/04/2015)
  • PET: Thông báo đường link cung cấp báo cáo thường niên năm 2014 (13/04/2015)